Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Een mooi
toneelstuk
begint met taal.

Ouderbijdrage

Beste ouders/verzorgers van de Vrije School Kleverpark en Vrije School De Lindeboom,

Vanuit haar visie biedt de Vrije School haar leerlingen een veel bredere ontwikkeling aan dan ‘het basispakket’ dat door de overheid wordt vereist. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen, wanneer ze de school verlaten, weten wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze zich tot andere mensen verhouden. De kunst- en ambachtsvakken vormen een rode draad in ons onderwijs. Zij vormen een wezenlijk element in het ontdekken van de eigen vermogens en beperkingen.


De overheid vergoedt de personele en materiële kosten op basis van het leerlingenaantal. Dit is een bedrag dat is gebaseerd op de kosten van een gemiddelde reguliere school. Deze financiering dekt niet de extra kosten die wij maken met ons vrije schoolonderwijs. Met de ouderbijdragen maken ouders ons onderwijs mogelijk.


De ouderbijdrage wordt onder andere besteed aan ambachtelijke en kunstzinnige vakken, aan pianobegeleiding bij euritmie en zang, aan drama, jaarfeesten en de wijze waarop onze leerlingenzorg is ingericht. Daarnaast zijn voor ons onderwijs meer lokalen nodig dan uit de overheidsnormen gefinancierd kunnen worden. Kortom: de vrije school biedt veel extra’s die zonder de ouderbijdragen niet mogelijk zijn. Wij zijn verheugd dat steeds weer blijkt dat het overgrote deel van de ouders zich medeverantwoordelijk voelt voor het verwezenlijken van ons vrije schoolonderwijs en bereid is deze verantwoordelijkheid tot uitdrukking te brengen in een jaarlijkse financiële bijdrage. De bijdrage is vrijwillig. Men draagt bij wat men voor zichzelf kan verantwoorden. Als men de ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk niet kan betalen, is er voor de leerling geen belemmering om deel te nemen aan alles dat door de ouderbijdragen mogelijk wordt gemaakt. Ieder kind dat bij ons op school is ingeschreven is uiteraard altijd welkom, ongeacht de hoogte van uw bijdrage. Leerkrachten krijgen nooit inzage in de hoogte van uw bijdrage.


In mei 2018 heeft de MR ingestemd met de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor 2018-2019, te weten 350,- als basisbedrag per kind. Indien uw financiële draagkracht dat toelaat vragen wij u met nadruk om naar eigen inzicht meer bij te dragen, solidair aan hen met minder draagkracht, zodat alle kinderen op onze school kunnen blijven genieten van mooi en rijk vrije onderwijs. Mocht uw financiële draagkracht niet toereikend zijn, dan verzoeken we u om bij te dragen naar wat u zelf verantwoorden acht. Uw bijdrage is hoe dan ook belangrijk.


Voorgenomen besteding ouderbijdrage


Het bedrag wordt per locatie geboekt, en wordt op de locatie Kleverpark of de Lindeboom apart uitgegeven. Überhaupt zijn de financiën van elke locatie volledig losgekoppeld van de andere twee locaties.


In onderstaande tabel treft u de voorgenomen besteding van de ouderbijdrage 2018-2019.


Besteding Vrije School Kleverpark

Besteding Vrije School de Lindeboom


Overige schoolkosten


Overige schoolkosten zoals broodgeld, Choroi-fluiten, vulpennen en schoolreizen zijn afhankelijk van het leerjaar van uw kind. Voor deze kosten wordt een verplichte bijdrage gevraagd. Deze bijdragen staan opgenomen in de schoolgids.


Stichting Artaban

Meer informatie over Stichting Artaban en de giftenaftrek vindt u hier.


Contact

Over de hoogte en de betaling van de ouderbijdrage, of problemen met de betaling kunt u contact opnemen met de administratie. Uw vragen worden vertrouwelijk behandeld.


Administratie: Maaike Honig, telefoonnummer: 023.5373578, mail: mhonig@vskennemerland.nl


Met vriendelijke groet,

Maarten Roest Crollius, directeur mroestcrollius@vskennemerland.nl