Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Als je eten bereidt
gebruik je ook je
hersenen.

Medezeggenschapsraad


Medezeggenschapsraad (MR)

Op school worden voortdurend beslissingen genomen die te maken hebben met het onderwijs of de school zelf. Het is belangrijk dat zowel ouders als leerkrachten daaraan bijdragen. Dat kan in de medezeggenschapsraad van de school. Volgens de wet op de medezeggenschap in scholen (WMS) moet elke school een MR hebben.

In de MR zitten ouders en leerkrachten. Zij vertegenwoordigen alle leerlingen, ouders en personeelsleden van de school. Het geeft ouders en personeel de mogelijkheid tot meepraten, denken en beslissen. De MR VSK doet dat voor twee locaties namelijk Vrije School Kleverpark en Vrije School De Lindeboom. De MR vergadert ongeveer eens per 5 tot 6 weken wisselend op de twee locaties. Bij het overleg is de schoolleiding aanwezig. De MR denkt mee over veel belangrijke ontwikkelingen in de school en maakt daarbij gebruik van het overleg-, informatie-, instemmings-, advies- en initiatiefrecht. Recent is de MR gesplitst van de MR Vrije School Kennemerland. De MR Vrije School Kleverpark/ Vrije School de Lindeboom vergadert deels samen, deels apart.

Voor een vergadering van de MR is iedereen betrokken bij school van harte welkom. Aanmelden en het indienen van bespreekpunten kan via email of rechtstreeks bij de leden. Ook bij vragen, opmerkingen, notulen ontvangen of andere zaken is de MR te bereiken via secretarismr@vskleverpark.nl.

Voor elke vergadering delen we de agenda met de klassenouders. Na elke vergadering maken we een kort artikel voor de nieuwsbrieven.

De huidige bezetting van de MR

Personeelsgeleding

Janne Kluft | voorzitter | Kleverpark

Dide Damave l Kleverpark

Oudergeleding

Guus Koot | Kleverpark

Ivo Dinkelaar | Kleverpark


Lees hier het jaarplan voor het vorige schooljaar van de MR

MR VSK Jaarplan 2020-2021


Lees hier de eerdere jaarverslagen van de MR:

MR VSK Jaarverslag 2019-2020

MR VSK jaarverslag 2018-2019

MR VSK jaarverslag 2017-2018Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Ook op het niveau van de koepel van Vrijescholen (Stichting Ithaka), waar de Vrije School Kennemerland bij hoort is een medezeggenschapsraad ingesteld. Hier worden alle zaken die betrekking hebben op meerdere scholen geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR overlegt rechtstreeks met de bestuurder van stichting Ithaka en wordt bemand door vertegenwoordigers van de afzonderlijke MR-en.


Namens onze school hebben Wilfra Marseille (personeel) en Maarten Claassen (ouder) zitting in de GMR medezeggenschapsraad Ithaka.