Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Als je eten bereidt
gebruik je ook je
hersenen.

Ondersteuning van leerlingen

Elk kind is anders. En niet elk kind leert zonder problemen. Andere kinderen zijn juist weer heel snel. Daarom bieden wij waar nodig specifieke hulp, zoveel mogelijk binnen de klas. Wij stellen een persoonlijk handelingsplan op, gericht op het ontwikkelingsniveau, de leermogelijkheden en het temperament van het kind. Dit wordt altijd met de ouders besproken. De intern begeleider bewaakt dit proces.

Intern begeleider

De kleuterklassen en de onderbouw werken met één intern begeleider (IB-er).

De IB-er staat centraal in de zorgstructuur. Hij/zij bewaakt de uitvoering van de afspraken rondom leerlingenzorg en ondersteunt en begeleidt de collega's bij het signaleren en analyseren van onderwijsleerproblemen, bij het zoeken naar een oplossing hiervoor en het begeleiden van zorgleerlingen. De IB-er bezoekt jaarlijks de klassen om met de klassenleerkracht te reflecteren op het onderwijsleerproces en doet zo nodig suggesties voor verbetering. Zo dragen de klassenleerkracht en de IB-er samen de zorg voor die kinderen die extra hulp nodig hebben.

Remedial Teacher

Onze remedial teacher geeft binnen schooltijd extra ondersteuning aan kinderen met bepaalde sociale of cognitieve behoeften of vraagstukken. Deze extra aandacht is individueel. Mochten we onze remedial teacher gaan inzetten dan bespreken we dat altijd eerst met de ouders. Hierin wordt het doel en de periode van remedial teaching besproken.

Bij noodzaak tot verder onderzoek of andere (grote) zorgen over de ontwikkeling van je kind wordt je als ouder uitgenodigd voor een gesprek. Voor verder onderzoek is samenwerking tussen de ouders en school noodzakelijk. Het Centrum voor Jeugd en Gezin kan aanschuiven en meedenken. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat alle aanwezigen ondertekenen.


Kunstzinnig therapeut & Spelbegeleider

Als kinderen met zichzelf in de knoop zitten, kan dit tot uiting komen in hun gedrag. Soms biedt kunstzinnige therapie dan uitkomst. Ze krijgen de kans om zelf actief te worden en zich te uiten via tekenen, schilderen of kleien.


Kunstzinnig therapeute Judith Niemöller is verbonden aan onze school. Je kunt haar bereiken via jniemoller@vskennemerland.nl. Deze begeleiding wordt niet vanuit school vergoed.

HB beleid

Binnen een klas ontstaan verschillende niveaus (zoals in de maatschappij). Hieraan wordt tegemoet gekomen met een veelzijdige pedagogische benadering, verschillende werkvormen en een gedifferentieerd aanbod, waarbij verrijking en verdieping van de lesstof meestal het uitgangspunt is.


Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland

De Vereniging Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland is een samenwerking van 23 schoolbesturen. In totaal telt dit verband 75 scholen voor basisonderwijs, 5 scholen voor speciaal basisonderwijs en 7 scholen voor speciaal onderwijs.


De algemene doelstelling van het samenwerkingsverband is passend onderwijs aan te bieden voor ieder kind, passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is de ambitie om al binnen het regulier basisonderwijs en waar nodig in het speciaal (basis)onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren 'dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen'.

Voor vragen kun je terecht bij:

Onderwijsloket Haarlem e.o.

Schipholpoort 2

2034 MA Haarlem

Consulent Henriëtte Lemmen

h.lemmen@po-zk.nl | 023 – 543 01 14

Ook is er een goede samenwerking tussen school en de GGD en het CJG, mocht de vraag van een kind extra invalshoeken nodig hebben.

Omgangsregels | Pestprotocol

Pesten is gedrag onder kinderen dat onwenselijk is, en dat binnen onze school helaas ook voorkomt. We pakken pesten echter stevig aan, het wordt niet geaccepteerd. In de school zijn duidelijke afspraken gemaakt die beschreven zijn in een plan van aanpak. Dit plan heeft als uitgangspunt dat er in het geval van pestgedrag gesprekken plaatsvinden met voor iedereen een positieve aanpak, waarbij de pester zelf wil veranderen. Dit is de zogenaamde No Blame-methode.

Daarnaast besteden wij aandacht aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, omdat we geloven dat sociaal vaardige kinderen elkaar minder pesten, en zelf ook beter optreden tegen pesten. Dat doen we onder andere door te werken aan didactische samenwerkingsvormen, het houden van klassengesprekken, het vertellen in beelden en ruimte te geven voor verschillende spelvormen. Op deze manier stimuleren we de kinderen op een gezonde manier met elkaar om te gaan.

Indien er sprake is of vermoeden van pestgedrag kun je de vertrouwenspersoon van de school benaderen.


Lees hier het gehele document Omgangsregels / Pestprotocol


Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van kinderen. We nemen een vragenlijst af via Veiligheidsvragenlijst van WMKPO (Kwaliteitszorg in het Primair Onderwijs). Jaarlijks nemen we in klas 4, 5 en 6 een enquête af over de ervaring van de kinderen met betrekking tot het sociale klimaat en de veiligheid op school en in de klas. De klassenleerkracht voert naar aanleiding hiervan een klassengesprek. Indien nodig volgen individuele gesprekken met kinderen (eventueel samen met de ouders).


Coördinator, vertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris

Kleverpark

Anti-pestcoördinator | Mevr. Kluft | jkluft@vskleverpark.nl

Vertrouwenspersoon | Mevr. Marseille | wmarseille@vskennemerland.nl

Aandachtsfunctionaris | Mevr. Oremus | moremus@vskleverpark.nl